Členění textu do odstavců Odstavec Odstavec je základní významová a formátovací jednotka textu. Obsahuje obvykle více vět, které tvoří určitý logický celek. Text se člení na odstavce kvůli lepší čitelnosti (prostředek tzv. horizontálního členění textu). Zarovnat text je možné vlevo, na střed, vpravo a do bloku.

2188

Na sbliţování či propojování jednotlivých částí básně se podílejí zejména různé druhy opakování – intonace, počty slabik, slovních přízvuků, zvuková shoda slov na konci veršů (rým), rytmus a jeho schéma – metrum. Vnitřní členění – na stopy – těţká a lehká doba. Poty slabik : Trochej Jamb

Vnitřní členění – na stopy – těžká a lehká doba. Sonet – básnická lyrická forma, ktorú básnici používajú na vyjadrenie myšlienok, pocitov, nálad; má 14 veršov: 4 + 4 + 3 + 3 alebo 4 + 4 + 6 Nonsens – nezmysel, odborný názov pre nezmysel v literatúre Pieseň – útvar určený na spievanie, má dve zložky: text + hudba Způsob členění textu do odstavců musí být v celé knize jednotný. Řádkový proklad Je to mezera mezi řádky, řádkovaní, vzdálenost dvou účaří sousedních řádků. Ovlivňuje tmavost (světlost) stránky a čitelnost textu. Ta je ideální, pokud řádkovaní nastavíme cca na 120% stupně písma. Jsou tu v podstatě tři typy: a) členění na strofy a verše se kryje navzájem a zároveň i s členěním promluvovým; b) členění na strofy a verše se kryje navzájem, ale nikoli s členěním promluvovým (na hranici strofy není promluvový předěl); c) členění na strofy se nekryje s členěním na verše, ale kryje se s členěním promluvovým (verš je roztržen do dvou strof, ale strofa je zakončena promluvovým předělem). horizontální členění textu-> dělení na odstavce, kapitoly,… vertikální členění textu -> nejdůležitější informace tučně, kurzívou, podrženo, velká písmena, psáno heslovitě,… původního textu.

Forma textu členění na strofy

  1. Eric sprott aktie
  2. Birgittas fotvård vetlanda
  3. Kortkommandon word

Kompoziční výstavba výňatku. Určitě jste se to v češtině učili. Připomeňte si, co je kompozice , tedy kompoziční výstavba ve stylistice -způsob řazení a spojení témat v díle. A. Postup uspořádání témat, jejich řazení 1. chronologický - časově za sebou 2. retrospektivní - zpětný pohled do minulosti, např. vzpomínky, které se vloží do děj kompoziční Byzanského cisára.

Sonet (znělka). Je nejrozšířenější pevnou formou evropské lyrické poezie. Vyznačuje se závazným počtem veršů. Tyto jsou členěny do čtyř strof (slok) - dvě  

Jasné, přehledné a logické členění textu je klíčem ke správné interpretaci vědeckého sdělení. Doporučujeme používat číslování kapitol a podkapitol podle tohoto vzoru: 1 Kapitola, 1.1 Podkapitola (viz tabulka 1). Nadpis Úvod/Úvodem se nepoužívá, neboť se implicitně předpokládá, že počáteční odstavce rukopisu Nápadné je zejména členění textu, jeho grafická úprava, jeho „odlehčení“ pomocí obrázků, schémat, grafů, piktogramů a dalších názorných prvků. {Hlavní rozdíly mezi klasickou učebnicí a textem pro DiV shrnuji na následujícím slidu.

Mezery třetího odstavce jsou již tak velké, že trhají text na řádku a vytváří řeky. Členění a rytmus II. Každá mezera tvoří kontrast v písmu, dává textu rytmus a napětí. K rozdělení stránky na určité části lze přirozeně pomocí mezer mezi jednotlivými textovými celky.

Členění - řádek - odstavec - kapitola - díl - kniha - cyklus Pozn.: krásná próza = beletrie. Smutek se na kmen a koruny věsí, a hledíte teskno a hledíte přísně, b jak moje myšlenky, jak moje písně. b Padá z vás jehlií v noci a v mlze, c porobeného to národa slze. c Padáte sekerou na rozkaz z Vídně, b hynete pomalu, hynete klidně. b Mlíte,hynete, smrkové moře, d bez konce, bez konce, slezské vy hoře. d Architektonika – vnější výstavba díla (strofy, zpěvy, kapitoly, díly, výstupy, dějství…) o Formální (kapitoly, strofy) o Syţetové (podle děje většinou 2-3 části) Kompozice – vnitřní výstavba díla – dynamické sloţky o Kompoziční principy o Kompoziční postupy o Syţetová osnova (u prózy a dramatu) z původního spojení písňového slovesného textu se zpěvem strofická forma nevelký rozsah jednoduchý slovní výraz s epitety, figury s opakováním slov epigram: je kritická, vtipná satirická báseň s pointou ostře se vyjadřující k určité události, osobě či jevu Díky rozsáhlosti tohoto pojmu je samozřejmě nutné prózu nějak rozdělit.

Forma textu členění na strofy

Literární forma - próza Členění: 24 zpěvů, strofy, verše; rozsah velký, 15 000 veršů líčí epizodu z trójské války, popisuje 51 dní války a pouze 4 dny popisují boje, děj je zpomalován popisy a výčty.
Extrem narbild

Forma textu členění na strofy

Na sekretariáte Zväzu je k dispozícii tiež nemec-ká verzia tejto strofy textu.

Řešení slovních úloh na přímou úměrnost.
Fredrik carlsson göteborgzákladní členění umělecké literatury: lyrika: epika: drama v novější době se uplatňuje členění: poezie nejsou to žánry, jsou to výrazové prostředky uměleckých textů próza drama (řeč vázaná, nevázaná a dialog) dále se člení na literární žánry a žánrové formy

• vyprávěcí způsoby. Er forma. 16. srpen 2013 Součástí materiálu je také výstavba textu a členění textu. Na závěr je zařazen test , který shrnuje tuto problematiku. Ročník: 4. Obor vzdělání: 63 –  největší zachování obsahu i formy textu, včetně slovosledu a jiných formálních rysů.