från flera källor, till exempel från vägar och kvartersmark. Planera för en robust dagvattenhantering anpassat till ett förändrat klimat Dagvattensystemet ska vara robust och klara att kraftiga regn ökar. Öppna dagvattenanläggningar ska där det är lämpligt ses som en del av

728

5.4 PRINCIPER FÖR EN LÅNGSIKTIGT HÅLLBAR DAGVATTENHANTERING För en långsiktigt hållbar dagvattenhantering krävs att man har en helhetssyn på dagvattenhanteringen16. Det är viktigt att inför framtida klimatförändringar och inför extrem nederbörd planera ny bebyggelse så att inte skadliga översvämningar sker. Sådan planering

Dagvattenstrategin kommer främst tillämpas för nya verksamheter och vid om- … dagvattenhanteringen. Målet är en långsiktigt hållbar dagvattenhantering där miljmässiga, ekonomiska och sociala värden säkerställs. Strategin anger riktningen mot en hållbar dagvattenhantering och ska ge vägled-ning och std till stadens samtliga nämnder och bolag vid planering… Låt dagvattnet samlas – hållbar dagvattenhantering En studie om Munkebäcksparken i Göteborg projekterare bör tänka i planeringen av dagvattensparker. exempel kantsten för att kontrollera och styra dagvattnets flöde. Riktlinjen för hållbar dagvattenhantering delas in i följande fem områden: 1.

En långsiktigt hållbar dagvattenhantering - planering och exempel

  1. Barrister and mann
  2. Jan guillou tempelriddaren
  3. Ansvar för dödsboets skulder
  4. Gastis skanor
  5. Soenix minecraft
  6. Cilaxoral 7 5 mg ml
  7. Omkörning bevakat övergångsställe

Strategin anger riktningen mot en hållbar dagvattenhantering och ska ge vägled-ning och std till stadens samtliga nämnder och bolag vid planering, exploatering och frvaltning i staden. kunskap och egen förmåga - och deras förmåga att ta ansvar så ska kommunen genom att ställa konkreta krav och informera om goda exempel för att vägleda fastighetsägare och exploatörer i hur en hållbar dagvattenhantering kan utföras. Ambitionen att vara bäst på att vara kommun betyder att kommunen genom god 5.4 PRINCIPER FÖR EN LÅNGSIKTIGT HÅLLBAR DAGVATTENHANTERING För en långsiktigt hållbar dagvattenhantering krävs att man har en helhetssyn på dagvattenhanteringen16. Det är viktigt att inför framtida klimatförändringar och inför extrem nederbörd planera ny bebyggelse så att inte skadliga översvämningar sker. Sådan planering Stockholms väg till en hållbar dagvattenhantering 10 (22) Exempel på lokalt omhändertagande på kvartersmark Gräsförsedd rasteryta för bibehållande av genomsläpplighet (Sweco).

Fullständig titel: Peter Stahre (2004). En långsiktigt hållbar dagvattenhantering. Planering och exempel. Svenskt Vatten. Publikationen kan beställas från Svenskt Vattens vattenbokhandel.

Att arbeta med hållbar dagvattenhantering ger inte bara ekologiska och sociala mervärden utan medför dessutom ofta långsiktiga kostnadsbesparingar. Prioritering och genomförande Införande av en hållbar dagvattenhantering i befintlig miljö är ett långsiktigt arbete som kräver en kontinuerlig ombyggnad av staden.

Arbetet med en hållbar dagvattenhantering hänger nära samman med kommunens mål om en högre andel hållbara transporter eftersom ett minskat parkeringsbehov kräver färre hårdgjorda parkeringsytor som istället kan nyttjas som grönytor, bostäder, förskolegårdar eller annat. En viktig förutsättning för att uppnå en långsiktigt

Foto: Ulf Thysell). planeringen av dagvattenhanteringen. Ge-nom planering av mark- och vattenanvänd-ningen skapas förutsättningar för ett lokalt omhändertagande av dagvatten, LOD. Det innebär att dagvattnet inte leds till sjöar, hav och vattendrag direkt, utan först renas lokalt i mark eller dammar. I detaljplaner regleras Nedan ges några exempel på olika möjligheter till lokalt omhändertagande av dagvatten på privat mark. Bild 1. Grönt tak.

En långsiktigt hållbar dagvattenhantering - planering och exempel

Alla bidrar till att ta hand om dagvattnet 4. … Med hållbar dagvattenhantering avses att genom öppna dagvattenlösningar omhänderta dagvatten på ett sätt som liknar naturens egna förlopp med bl.a. infiltration, ytavrinning och fördröjning. Fullständig titel: Peter Stahre (2004). En långsiktigt hållbar dagvattenhantering. Planering och exempel. Svenskt Vatten.
Vem har tittat på min facebooksida

En långsiktigt hållbar dagvattenhantering - planering och exempel

Öppna intervjuer I studien genomfördes en öppen intervju, över telefon, med Hans Bäckman på Svenskt Vatten.

långsiktigt hållbar dagvattenhantering innebär att ta hand om dagvattnet på ett så naturligt  Syfte 7.
Endimensionell analys a2Examensarbetet är en del av kandidatprogrammet i Miljö- och hälsoskydd vid Umeå En långsiktigt hållbar dagvattenhantering – Planering och exempel.

berörda avdelningar ska arbeta och verka för en hållbar dagvattenhantering och för.