Forskningsmiljöns arbete grundar sig på fyra decenniers forskning kring lärande och utvecklingen av den fenomenografiska forskningsansatsen och dess teoretiska utveckling – variationsteorin (se Marton & Booth, 1997; Marton & Tsui, 2004). I forskningsmiljön arbetar vi med frågor kring hur man kan förbättra möjligheterna för att lära ett specifikt

7569

Variationsteorin, som huvudsakligen utgör studiernas teoretiska perspektiv, är en teori om lärande och har sin grund i den fenomeno-grafiska forskningstraditionen och beskrivs bland annat av Marton m.fl. (2004). Grundtanken i fenomenografin är att beskriva de kvalitativt skilda sätt varpå människor uppfattar och erfar skilda fenomen (objekt)

Wernberg, Anna, 1971- (författare): Högskolan Kristianstad,Institutionen för beteendevetenskap. (creator_code:org_t). Umeå : Umeå  nomen i sin omvärld, är variationsteorin en teori som vill utveckla lärandet, dvs. en teoretisering av fenomenografin (Marton & Booth, 2000). Fenomenografi är en   Kursens syfte är att studenten ska utveckla teoretisk kunskap om variationsteorin och dess hörnstenar samt inblick och förståelse för Vygotskijs teori om lärande.

Variationsteorin

  1. Fastighetsbolag 1 sverige ab
  2. Eddy merckx quotes

I metoddelen presenterar jag val av design och vilket metodval jag har använt mig av, vilken undersökningsgrupp som har medverkat, urval i studien, hur jag har gått tillväga i genomförandet, på vilket sätt jag har 2014-01-20 Learning study använts som modell med variationsteorin som teoretiskt ramverk. Learning studien genomfördes i en årskurs två med avsikten att utforska vilka aspek-ter i relation till den givna elevgruppen som framstår som avgörande för deras lärande avseende att utveckla förmågan att urskilja och beskriva mönster i talföljder samt hur Hållpunkter för de yngsta förskolebarnens lärande av tidig matematik . Camilla Björklund . Åbo Akademi . Abstract .

Variationsteori : för bättre undervisning och lärande. by Lo, Mun Ling. Used; paperback. Condition: This book is brand new. ISBN 10: 9144090498; ISBN 13 

Du kan inte förstå decimalsystemet utan att ha stött  Genom variationsteorin sker en vetenskaplig belysning av lärandet som utformats av Ference Marton och andra forskarkollegor. – Många tror att  Genom att använda variationsteori som är en central del i en Learning Study synliggörs elevers olika sätt att uppfatta lärandeobjektet. Variationsteori används som ett hjälpmedel för att designa undervisningen, utifrån principen ”för att kunna särskilja en aspekt, måste den  Uppsatsen är handledd av docent Mona Holmqvist, som har forskat på och använt sig av learning study och variationsteorin under mer än tio år.

Variationsteorin, där lärande ses som urskiljande av nya aspekter, används som teoretiskt redskap. Begreppet kritiska aspekter används för att beskriva vad 

Harvard. Wernberg, Anna (2005). Variationsteorin  Den studerande skall också ha kunskaper om variationsteori så att hon/han kan. • beskriva och problematisera centrala begrepp inom teorin. Variationsteorin är ett sätt för lärarna att ta reda på hur det svåra ska göras synligt i undervisningen. – Arbetet med Learning Study har lett till att vi  av H Hirsmark · 2019 — Olika variationsmönster används med variationsteorin, vilket är ett education.; Area; variationsteorin; learning study; IKT; digitala verktyg;  en metod som är specialutvecklad just för att studera människors lärande.

Variationsteorin

En learning study har tre kännetecken: För det första  3 jun 2015 Nästa läsår ska vi i alla fall testa om variationsteorin kan vara ett bra verktyg kring framför allt lässtrategier, grammatik och variationsteori. 12 jan 2015 Den studerande skall också ha kunskaper om variationsteori så att hon/han kan.
Den procentuella andel av arvsmassan som delas av två individer genom deras släktskap

Variationsteorin

ÄDK, variationsteori och pedagogiska planeringar. ÄDK, Ämnesdidaktiskt kollegium handlar om: Att planera lektioner utifrån variationsteorin.

Marton, F. (2015). Necessary conditions of learning.
På restaurangKontraster ökar elevernas lärande enligt variationsteorin. Variationsteori är en lärandeteori som utgår från att lärande ses som en förändring i hur man uppfattar 

Se hela listan på liu.se Forskningsmiljöns arbete grundar sig på fyra decenniers forskning kring lärande och utvecklingen av den fenomenografiska forskningsansatsen och dess teoretiska utveckling – variationsteorin (se Marton & Booth, 1997; Marton & Tsui, 2004). I forskningsmiljön arbetar vi med frågor kring hur man kan förbättra möjligheterna för att lära ett specifikt Variationsteorin, som huvudsakligen utgör studiernas teoretiska perspektiv, är en teori om lärande och har sin grund i den fenomeno-grafiska forskningstraditionen och beskrivs bland annat av Marton m.fl.