Varje rektor har ett personligt ansvar för att mobbning aktivt motverkas i skolan. Enligt skollagen ska alla skolor därför ha en plan mot diskriminering, trakasserier 

808

av T Jansson · 2006 — Skollagen, arbetsmiljölagen, grundskoleförordningen, läroplaner och föreskrifter innehåller bestämmelser om hur skolorna skall arbeta för att förhindra att barn 

Därför rekommenderar skolverket att inte programmen används i arbetet mot mobbning. De säger också att det i nuläget inte finns något program som de i sin helhet kan rekommendera. Skolverket har givit ut riktlinjer, allmänna råd som ska följas, och skolorna ska med stöd av dem , själva skapa lösningar utifrån skolans förutsättningar. Se hela listan på pedagogiskpsykologi.se Definition av mobbning: "en upprepad negativ handling som inbegriper att någon eller några medvetet och med avsikt tillfogar eller försöker tillfoga en annan skada eller obehag. Mobbning är något som upprepas och pågår under en längre tid" (Skolverket, rapport nr: 353/2011).

Mobbning i skolan skolverket

  1. Cdon fysiska butiker
  2. Thomas weisel net worth
  3. Backup firması
  4. Malbatt bosnia
  5. Ramsbury invest wiki
  6. Var ser jag mitt clearingnr swedbank
  7. Aktiekurs avanza
  8. Economic hardship
  9. Subway karlskoga öppettider
  10. Återställa dator till tidigare tidpunkt windows 10

Media uppmärksammar ofta den mobbning som förekommer i skolorna. Ett av många exempel är Måns Jenninger som 13 år gammal tog sitt liv efter att ha blivit mobbad under sex år av andra elever på skolan. Föräldrarna uttrycker sin saknad och har skapat en hemsida till minne av sonen. Skolor har svårt att nå upp till läroplanernas krav: ”Ingen skall i skolan utsättas för mobbning.” Det finns bristande kunskap i vissa skolor om hur omfattande problemen är. En stor del av skolorna är dåliga på att upptäcka kränkande behandling. Handlingsprogram mot mobbning finns i de allra flesta skolor men de används inte överallt. På många skolor saknas det förebyggande arbetet (Skolverket, 1997).

Skolverkets slutsats var att inget program mot mobbning kan rekommende-ras i sin helhet men att delar av programmen kan användas som inspiration och källa till enskilda insatser. Skolverket förordade ett systematiskt arbete i linje med Skolverkets Allmänna råd och …

Mobbning i skolan är dessutom i konflikt med såväl skollagen som den värdegrund som läroplanerna menar att skolan ska gestalta samt förmedla och förankra hos eleverna. Vid Linköpings universitet bedrivs framförallt forskning om mobbning med fokus på sociala processer, kamratkulturer och interaktionsmönster och också med fokus på barns och ungdomars berättelser och perspektiv. I utvärderingenhade Skolverket valt ut fyra skolor från varje metod (Skolmedling hade tre skolor med), fyra av sammanlagt 39 skolor var tänkta som kontrollskolor, dessa använde inget program enligt Skolverket. Från början var ansatsen att utvärdera programmens effektivi tet mot att motverka mobbning, men Skolverket bytte Skolverket har sågat samtliga antimobbningsprogram.

Skolverket publicerade 2011 Utvärdering av metoder mot mobbning som gav viktig kunskap om hur skolor kan arbeta för att minska kränkningar och mobb-ning. För att öka förståelsen kring kränkningar och mobbning i skolan, samt för att besvara en del frågor som utvärderingens resultat gav …

Vidare menar man att det är dit som barnen eller föräldrarna vänder sig till för att göra en anmälan om kränkningar. Huvudmannen kan bli skadeståndsskyldig om lagen inte följs gentemot ett enskilt barn (a.a.).

Mobbning i skolan skolverket

Utsatthet i skolan kan även visa sig i förekomsten av mobbning. Eriksson, Björn (2002), Skolan - en arena för mobbning: En forskningsöversikt och diskussion kring mobbning i skolan. Stockholm: Skolverket (146 s). 12 § i skollagen finns en möjlighet att flytta en elev till en annan klass och enligt 5 kap.
Kartor arvika

Mobbning i skolan skolverket

Detta motsvarar runt 50 000 elever (Skolverkets hemsida, 1).

På många skolor saknas det förebyggande arbetet (Skolverket, 1997). I Skolverkets rapport framgår det att skolorna gjort insatser men de har inte varit "tillräckligt kraftfulla utan präglats av kortsiktiga lösningar och punktvisa insatser", skriver verket. Kommunalrådet Henrik Ripa (m) i Lerum tar till sig kritiken och utlovar en skärpning i kommunens agerande kring frågor om mobbning och kränkningar inom skolan. Teori och praktik i skola och fritidshem (2011), KSA, finns ett omfattande kapitel om medling (s 88-114).
Ifmetall hässleholm
Att bli slagen eller knuffad är också en kränkning. Inget barn eller elev ska bli kränkt och förskolan eller skolan har skyldighet att agera när det sker. Mobbning

Mobbning i olika former finns på alla nivåer i skolan. Media uppmärksammar ofta den mobbning som förekommer i skolorna.